סל הקניות ריק

אין לך מוצרים להשוואה

Menu ccc

תקנון

תקנון האתר

מבוא

         1.  אנא קרא בעיון תוכן תקנון זה אשר מהווה את הבסיס המשפטי לשימוש באתר.
         2.  אתר ש. ברדוגו פותח ומופעל ע"י חברת ש. ברדוגו ושות' בע"מ (להלן: "האתר" או "ש. ברדוגו" או "החברה") והוא משמש כחנות אלקטרונית לרכישת כלי עבודה באמצעות רשת האינטרנט.
         3.  האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
         4.  הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שתעשה על ידך באתר - אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן כל פעילות שתבצע באתר מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון וכי לא תהא לך או למי
               מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של בעלי האתר ו/או מפעיליו. "פעילות באתר" משמעה כל פעולת רכישה של מוצר המוצע באתר.
         5.  ש. ברדוגו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם. לקבלת גרסה עדכנית אנא הקפד מעת לעת להיכנס לתקנון החברה כפי שמפורסם באתר ש. ברדוגו. הגרסה המופיעה
              באתר היא הקובעת בכל עת.
         6.  תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש יולי 2015 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

תנאי שימוש

         7.  כל משתמש רשאי לבצע קנייה באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המפורטים להלן: המשתמש הינו מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. 

 

הרשמה לאתר ופרטי משתמשים

          8.  רכישת מוצר באתר מחייבת הרשמה לאתר ומילוי פרטים אישיים הנדרשים לביצוע העסקה, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ועוד.
          9.  בנוסף, יש לבחור שם משתמש (כתובת דואר אלקטרוני) וסיסמה אישית, אשר ילוו את כל הרכישות ו/או שימוש באתר.
          10. פרטי כרטיס האשראי יימסרו ע"י מבצע הרכישה רק בתום תהליך התשלום בקופה, ישירות לחברת פלאכארד, המאפשרת לבצע תשלום מאובטח באמצעות רשת האינטרנט. פרטי כרטיס
                 האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.
          11. אישור במקומות המיועדים לכך באתר החברה להיות מנוי על הדוא"ל השיווקי של  ש. ברדוגו מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של ש. ברדוגו. במידה ותרצה תוכל להסיר את עצמך
                 מרשימת  התפוצה ע"י פניה לדוא"ל: adi@sbardugo.co.il או באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מש. ברדוגו.
          12. ש. ברדוגו נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים
                 שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, ש. ברדוגו לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש
                 לא מורשה. 

 

תהליך ההזמנה

         13. ש. ברדוגו מאפשרת רכישת מגוון מוצרים באמצעות האתר באופן פשוט ומהיר.
         14. כל מוצר המוצע באתר מוצג עם שמו, תכונותיו ומחירו. אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את ש. ברדוגו.  תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין
               התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
         15. הזמנת מוצר והופעת הודעה "שליחת ההזמנה הושלמה בהצלחה" או "ההזמנה הושלמה" על המסך אינה מהווה אישור של החברה על קבלת ההזמנה והכנסתה לאספקה. רק לאחר חיוב תקין של
               כרטיס האשראי תועבר ההזמנה לאספקה ותישלח על כך הודעה בדוא"ל. לכן אנא הקפד על מילוי נכון ותקין של הפרטים המבוקשים בעת ביצוע ההזמנה.
         16. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע הרכישה ואינו מחייב את ש. ברדוגו. הרישום שנרשם במחשבי ש. ברדוגו יהווה ראיה לנכונות הפעולות.
         17. בשום אופן ש. ברדוגו לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין ישירים ובין עקיפים מכל מין וסוג שהם.

 

תשלום

         18. חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
         19. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
         20. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה  והסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, נציג ש. ברדוגו יצור קשר
                טלפוני עמך.יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע ההזמנה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי
                האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ש. ברדוגו זכאית לבטל את ההזמנה.
         21. במקרה בו בחרת שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמך קשר טלפוני לצורך ביצוע הרכישה, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.
                במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע
                קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה ש. ברדוגו זכאית לבטל את ההזמנה.
         22. תשלום באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
         23. לאחר אישור התשלום ישלח אליך דוא"ל המאשר את ההזמנה.  

 

מחירון ותעריפים

          24. כל המחירים באתר הם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
          25. תעריפי המוצרים כפי שמופיעים באתר עשויים להתעדכן מפעם לפעם. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ע"י ש. ברדוגו
          26. בעת ביצוע ההזמנה יכול ותינתן למזמין האופציה להקיש קוד שחולק מראש המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה, המגלם בתוכו את ההפחתה של
                 ההנחה הכספית. למען הסר ספק, הקודים המופצים הינם לשימוש חד פעמי, אלא אם צוין אחרת. החשבון המוצג יכנס לתוקף רק עם קבלת ההזמנה באתר ואימות תקפות הקוד מול מאגר המידע המרכזי
                 של החברה.
                במקרה שנעשה בקוד שימוש קודם, ההזמנה לא תחויב ונציג משירות הלקוחות יפנה ללקוח להמשך טיפול.

 אספקה

          27. ש. ברדוגו מתחייבת לספק מוצר/ים שהוזמנו באתר, בתנאים הבאים: המוצר והמרכיבים הנדרשים לייצורו קיימים במלאי, הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף, שניתן לחייבו ולסולקו בישראל,  חברת
                האשראי של הלקוח אישרה את העסקה, הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים.
          28. המוצרים יסופקו באמצעות חברות המתמחות בהפצה. אין ש. ברדוגו אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה, לרבות אך לא להוציא שביתות ועיצומים.
          29. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ש. ברדוגו תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
          30. תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד, עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של ש. ברדוגו.
          31. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף "אפשרויות משלוח" כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ושבתון).
          32 ש. ברדוגו לא תהיה אחראית לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה או פרטים לא מדוייקים של הנמען.
          33. ניתן לאסוף הזמנות ישירות מש. ברדוגו ללא עלות רק באישור מיוחד ובתיאום מראש עם שירות הלקוחות.
          34. במידה ומשלוח שיצא ממשרדי ש. ברדוגו בדואר רשום וחזר עקב מתן כתובת לא-מלאה/שגויה ע"י הלקוח או לא נאסף על ידו אחרי 2 קריאות מהדואר, ישלם הלקוח עבור משלוח חוזר או שיגיע
                למשרדי ש. ברדוגו לאיסוף עצמי ללא עלות.
          35. במידה והמוצר נשלח בדואר רגיל (מתאפשר רק בחלק מן המוצרים ומוגבל בכמות) - משלוח בדואר רגיל אינו ניתן למעקב ואינו מבוטח, כך שבמקרה של אובדן או נזק לא יינתן פיצוי!

 

ביטולים והחזרות

          36. ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א - 1981 (להלן: 'חוק הגנת הצרכן'). לתשומת ליבך – בחוק זה מצויין שלא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.
          37. הודעות ביטול יש להעביר בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. ש. ברדוגו תכבד בקשה לביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך האספקה.
          38. במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 14 יום למשרדי ש. ברדוגו עפ"י הכתובת המצוינת באתר, בצירוף חשבונית הרכישה, לצורך בדיקה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום,
                בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.
          39. עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן, דמי המשלוח והאריזה ששולמו עבור המוצר לא יוחזרו.
          40. ש. ברדוגו תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
          41. במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
          42. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את ביצוע ההזמנה.
          43. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית ש. ברדוגו לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, ש. ברדוגו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו
                בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
          44. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
          45. החזר כספי יינתן במקרה של חוסר שביעות רצון, ותחת התנאים הבאים:
          46. יש לשלוח את ההזמנה באריזתה המקורית באמצעות דואר רשום לש. ברדוגו ושות' בע"מ וזאת לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. דמי משלוח ההחזרה לא יכללו בהחזר הכספי ולא
                יוחזרו ללקוח.
          47. ש. ברדוגו שומרת לעצמה את הזכות לחסום לקוח מלבצע הזמנות עתידיות באתר בעקבות קבלת החזר כמתואר בסעיף זה.
          48. ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי בו התבצעה הרכישה בלבד.
          49. בכל מקרה של החזר/זיכוי יקוזזו מסכום ההחזר/זיכוי דמי עמלת עסקת האשראי בסך של 5 ש"ח. במקרה של עסקה שבוצעה דרך פייפאל יקוזזו מסכום ההחזר/זיכוי דמי עמלה של 10 ש"ח.

 

תנאים נוספים

           50. האתר עשוי להכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. ש. ברדוגו מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים
                  אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.
           51. ש. ברדוגו תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם.
           52. ש. ברדוגו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה,
                 תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז ש. ברדוגו שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הרכישה.
                 כמו כן, מבצע הרכישה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
           53. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, תכנים, עיצוב, הצגה מילולית, סמלילים (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של ש. ברדוגו ו/או מי מטעמה.
                 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובעיצובים המופיעים באתר, אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
           54. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
           55. רישומי המחשב של ש. ברדוגו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.